Cổng trục

Cổng trục là loại thiết bị để nâng hạ, di chuyển hàng hoá trong nhà xưởng và ngoài trời. Cổng trục được di chuyển ở trên ray bố trí ở mặt đất nhờ di chuyển cổng. Cổng trục hoạt động không phụ thuộc vào kết cấu kèo thép của nhà xưởng.